BAN LÃNH ĐẠO

Ông
ĐẶNG TRỌNG NGÔN
Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc

lethichien


LÊ THỊ CHIẾN THẮNG
Phó Tổng Giám đốc Tài chính

DANG-TRONG-DUC

Ông
ĐẶNG TRỌNG ĐỨC
Giám đốc Điều hành KTG Industrial

anhtuan

Ông
PHAN TRỊNH ANH TUẤN
Giám đốc Điều hành KTG Electric

DSC_0608888

Ông
JEROME TAILLARD
Giám đốc Điều hành KTG Living

vo-thanh-vinh

Ông
VÕ THÀNH VINH
Giám đốc Điều hành KTG Stationary

nghia

Ông
TRƯƠNG PHƯỚC NGHĨA
Giám đốc Điều hành KTG Appliances