BAN LÃNH ĐẠO

Ông
ĐẶNG TRỌNG NGÔN
Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc

lethichien


LÊ THỊ CHIẾN THẮNG
Phó Tổng Giám đốc Tài chính

anhtuan

Ông
PHAN TRỊNH ANH TUẤN
Giám đốc Điều hành KTG Electric

tuankhanh

Ông
TRẦN NGỌC TUẤN KHANH
Phó Tổng Giám đốc Sản xuất

Alvaro Moreno

Ông
ALVARO MORENO
Giám đốc Điều hành KTG Living

DANG-TRONG-DUC

Ông
ĐẶNG TRỌNG ĐỨC
Giám đốc Điều hành KTG Industrial

vo-thanh-vinh

Ông
VÕ THÀNH VINH
Giám đốc Điều hành KTG Stationary