Nhượng quyền thương hiệu và chuyển giao công nghệ của AC từ Singapore